Bộ LĐ-TB-XH cho biết Khoản 3, Điều 166 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: "Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động (NLĐ) được rút ngắn thời gian làm việc bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian", không quy định bắt buộc trả lương cho thời gian làm việc rút ngắn đối với NLĐ trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu đúng tuổi.

Quy định về thời gian làm việc của người sắp nghỉ hưu - Ảnh 1.

Tuy nhiên, tại Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 của Chính phủ về thời gian làm việc có hưởng lương thì người sử dụng phải chi trả lương đối với thời gian làm việc được rút ngắn mỗi ngày (ít nhất 1 giờ) đối với NLĐ cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

Tại Khoản 1, Điều 4 Bộ luật Lao động năm 2012 khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho NLĐ có những điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật lao động.

Đ.Viên