Sao không thanh toán tiền ngày phép chưa nghỉ?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Việc không trả tiền những ngày phép chưa nghỉ của năm trước cho anh Tính chỉ là sơ suất của bộ phận tài chính chứ không phải công ty cố tình “xù” quyền lợi của anh. Ngay khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã tính toán, chuyển trả đầy đủ tiền lương 12 ngày phép chưa nghỉ của năm 2015 cho anh Tính.