Sao phải ký hợp đồng lao động? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 59 Luật Viên chức quy định viên chức được tuyển dụng trước ngày 1-7-2003 có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý như viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định; đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để bảo đảm các quyền lợi, chế độ chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng. Mặt khác, theo quy định tại khoản 1 điều 43 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 1-7-2003 nhằm bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng. Như vậy, do ông Mẫn được tuyển dụng vào làm việc trước thời điểm 1-7-2003 nên căn cứ các quy định trên, việc đơn vị yêu cầu ông ký mới hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là đúng quy định pháp luật. Việc làm này sẽ góp phần bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của ông Mẫn nói riêng và viên chức nói chung.