Đặc biệt, dự luật sẽ đưa vào các định hướng chính sách theo các nghị quyết vừa được Trung ương Đảng thông qua mới đây (Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 21-5-2018 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 23-5-2018 về cải cách chính sách BHXH của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.). Cụ thể, thực hiện Nghị quyết 27, sẽ có những sửa đổi về chính sách tiền lương tối thiểu (LTT) ở mức đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động (NLĐ) trên cơ sở sửa đổi khái niệm tiền LTT; các tiêu chí xác định LTT. Đồng thời, tiếp tục thể chế hóa chính sách tiền lương theo cơ chế thị trường, từng bước mở rộng, tạo quyền tự chủ cho người sử dụng lao động và NLĐ trong trả lương. Đặc biệt, dự luật sẽ xác định rõ khái niệm về tiền lương, với việc bảo đảm "tiền lương của NLĐ là mọi khoản tiền mà NLĐ nhận được từ việc thực hiện công việc đã được thỏa thuận".

Sửa đổi khái niệm tiền lương tối thiểu - Ảnh 1.

Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi sẽ mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm

Dự thảo luật cũng đưa ra các quy định để thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu chung từ năm 2021. Theo đó, thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; bảo đảm quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá 5 năm so với tuổi nghỉ hưu chung áp dụng cho những ngành nghề đặc biệt. Dự thảo cũng đề ra các sửa đổi về chính sách nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức; mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm; mở rộng cơ chế về giải quyết tranh chấp lao động; bảo đảm quyền của NLĐ trong việc thành lập, gia nhập và hoạt động trong tổ chức của NLĐ.

Tin-ảnh: K.Linh