Chương trình gồm 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ và tổ chức Công đoàn (CĐ); thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật CĐ; đẩy mạnh công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác an toàn - vệ sinh lao động, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ các cấp làm công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi của NLĐ đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn Công ty TNHH Hung Way - KCX Tân Thuận, thăm công nhân nhà lưu trú

Chương trình đề ra một số chỉ tiêu: Có từ 90% trở lên số doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 100% số cán bộ chuyên trách CĐ từ cấp huyện trở lên được đào tạo kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể. 

Tin-ảnh: H.Đào