Ngoài củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, các cấp CĐ tập trung nâng chất phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ, nhất là ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước; tôn vinh kịp thời nữ CNVC-LĐ tiêu biểu. Bên cạnh đó, CĐ các cấp phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp phát hiện, giới thiệu cho chính quyền, lãnh đạo đơn vị những nữ CNVC-LĐ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Lao động nữ tham gia phiên chợ nghĩa tình công nhân cấp nước do Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức
Lao động nữ tham gia phiên chợ nghĩa tình công nhân cấp nước do Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức

Thông qua việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ, các cấp CĐ cần đánh giá kết quả thực hiện Chương X Bộ Luật Lao động năm 2012, nhất là chính sách đối với lao động nữ, trên cơ sở đó tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động. Ngoài ra, các cấp CĐ cần tích cực phối hợp với những ban, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở KCX-KCN.

Tin-ảnh: K.Linh