Tại buổi làm việc, ông Đặng Ngọc Tùng cho biết hiện Việt Nam đã phê chuẩn 5/8 Công ước cơ bản của ILO. Tổng LĐLĐ Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tổ chức Công đoàn (CĐ) sẽ nghiên cứu một số vấn đề như sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động, Luật CĐ, Điều lệ CĐ và các văn bản liên quan cho phù hợp với pháp luật Việt NamCông ước quốc tế

Ông Đặng Ngọc Tùng cũng đề nghị ILO hỗ trợ trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ CĐ về các nội dung như tác động của TPP tới người lao động, CĐ và quan hệ lao động, các tiêu chuẩn lao động quốc tế và vai trò của CĐ các cấp, nâng cao năng lực cho tổ chức CĐ và các hoạt động nghiên cứu khác... Ông Chang Hee Lee khẳng định ILO sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ tổ chức CĐ Việt Nam từ cấp quốc gia đến cơ sở để CĐ Việt Nam phát triển mạnh mẽ và hoạt động hiệu quả hơn.

V.Duẩn