Trước băn khoăn của doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) về các khoản phải đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1-1-2018, BHXH Việt Nam cho biết Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH đã quy định rõ các khoản phải tính đóng BHXH bao gồm:

1. Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Tiền lương làm thêm giờ phải đóng BHXH bắt buộc - Ảnh 1.

2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

b) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

14 khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ tháng 1-2018, bao gồm:

-Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của Bộ Luật lao động 2012.

- Tiền thưởng sáng kiến.

-Tiền ăn giữa ca.

- Tiền hỗ trợ xăng xe. Tiền hỗ trợ điện thoại

- Tiền hỗ trợ đi lại. Tiền hỗ trợ giữ trẻ

- Tiền hỗ trợ nhà ở.

- Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ.

- Tiền hỗ trợ NLĐ có thân nhân bị chết.

- Tiền hỗ trợ NLĐ có người thân kết hôn

- Tiền hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động. Tiền trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Theo BHXH Việt Nam, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Tin -ảnh: T.Ngôn