Trong phiên làm việc sáng 27-1 tại Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - trình bày tham luận "Đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn (CĐ), xây dựng giai cấp công nhân (CN) lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước".

Làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ

Ông Nguyễn Đình Khang khẳng định hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, CĐ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng và chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp CN, người lao động (NLĐ); có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới đất nước.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp CĐ Việt Nam thường xuyên đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chăm lo xây dựng giai cấp CN lớn mạnh, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - trình bày tham luận tại Đại hội Ảnh: NHƯ Ý

Theo ông Nguyễn Đình Khang, hoạt động của tổ chức CĐ tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, nhất là lao động nữ, lao động yếu thế, CN tại các khu công nghiệp; quyền lợi, phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ ngày càng được chú trọng. Các cấp CĐ đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đề xuất và tổ chức các hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên như các chương trình: "Mái ấm CĐ", "Tết sum vầy", "Tháng CN", "Ngày hội CN - Phiên chợ nghĩa tình", "Nâng cao chất lượng bữa ăn ca", "Phúc lợi đoàn viên"…

"Năm năm qua, đã có hơn 1 triệu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích trong sản xuất với tổng giá trị làm lợi lên tới hơn 198.000 tỉ đồng. Các phong trào thi đua đã thúc đẩy nhiều sáng kiến, sáng tạo, tinh thần lao động quên mình, đóng góp thiết thực vào những thành quả quan trọng mà đất nước đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua" - ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

5 đề xuất quan trọng

Ông Nguyễn Đình Khang nhận định tiến trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ, nhất là việc nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và phê chuẩn các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế, cho phép ra đời tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp ngoài tổ chức CĐ, trực tiếp thách thức tới vai trò, vị thế của tổ chức CĐ Việt Nam, đặt ra cho cả hệ thống chính trị nhiều vấn đề phải quan tâm giải quyết.

Từ thực tiễn trên, tổ chức CĐ đề xuất với Trung ương Đảng và Đại hội 5 nội dung cốt lõi.

Thứ nhất, tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức CĐ.

Thứ hai, trong nhiệm kỳ, đề nghị Trung ương tiến hành tổng kết Nghị quyết 20 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Hội nghị Trung ương 6 khóa X) và Kết luận 79 của Bộ Chính trị năm 2013 về xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đồng thời nghiên cứu ban hành nghị quyết về xây dựng giai cấp CN trong giai đoạn mới.

Thứ ba, Bộ Chính trị sớm thông qua "Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam trong tình hình mới", làm căn cứ ban hành nghị quyết chuyên đề, toàn diện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức CĐ Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Thứ tư, trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cần nhấn mạnh yêu cầu giữ vững và phát huy bản chất giai cấp CN của Đảng; chú trọng bồi dưỡng kết nạp những CN ưu tú vào Đảng và quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để trở thành cán bộ các cấp.

Thứ năm, nhà nước tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về CĐ, giai cấp CN; phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức CĐ và giai cấp CN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Hiện cả nước có khoảng 10,4 triệu đoàn viên với hơn 124.000 CĐ cơ sở. Giai đoạn 2016-2020, có trên 240.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, trong đó CN trực tiếp chiếm khoảng 8%.
Phạm Văn Thế