BHXH TP HCM trả lời: Khoản 4 điều 12 Nghị định 115/NĐ-CP quy định NLĐ đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên bị chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 67 của Luật BHXH. Trường hợp NLĐ còn thiếu tối đa không quá 6 tháng để đủ 15 năm đóng BHXH thì thân nhân được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất với mức đóng hằng tháng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ trước khi chết để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Như vậy, nếu NLĐ đóng thiếu BHXH bắt buộc khoảng 1 năm mới đủ 15 năm thì không thuộc trường hợp được tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để thân nhân được hưởng chế độ trợ cấp tuất hằng tháng.