Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh trong các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng, nhà nước và xã hội luôn dành cho tổ chức CĐ một vị trí đặc biệt; nhất là khi Việt Nam bước vào xây dựng nền kinh tế thị trường, CĐ phải là tổ chức đầu tiên có sự đột phá để bảo vệ người lao động (NLĐ). Nếu CĐ không mạnh thì không đại diện được theo luật pháp để bảo vệ được đoàn viên, NLĐ và như vậy rủi ro của NLĐ sẽ lớn. Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh từng cán bộ CĐ cũng phải mạnh để bảo vệ được quyền lợi của NLĐ. Trưởng Ban Dân vận trung ương tin rằng trong 10 năm tiếp theo, CĐ vẫn là tổ chức lớn nhất, mạnh nhất, tuy nhiên, tổ chức CĐ phải liên tục đổi mới để củng cố, phát triển. CĐ phải linh hoạt, cơ động hơn để bất cứ khi nào đoàn viên, NLĐ cần là có mặt, để lựa chọn đầu tiên của NLĐ là tổ chức CĐ.

Tổ chức Công đoàn phải liên tục đổi mới để phát triển - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn chủ chốt tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, bà Trương Thị Mai đã đề cập những văn bản quan trọng của Đảng liên quan đến quan điểm của Đảng về CĐ, NLĐ như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết số 20-NQ/TW (2008) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Kết luận số 80-KL/TW (2010) và Thông báo kết luận số 22-TB/TW (2017) của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW về phát triển CĐ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước...

Tin-ảnh: V.Duẩn