Trả lương không đúng khi điều chuyển người lao động

Ông Trần Bá Hạp, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Đúng là sau khi điều chuyển, tiền lương công việc mới của anh Minh thấp hơn tiền lương công việc cũ gần 1 triệu đồng mỗi tháng. Theo quy định, trong trường hợp này, anh Minh được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày, sau đó tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Chúng tôi thừa nhận đã trả lương cho anh Minh không đúng quy định nên sẽ điều chỉnh, bổ sung ngay.