Theo quy định hiện nay khi nghỉ việc, viên chức sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc trong một số trường hợp. Tuy nhiên, khi Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung chính thức có hiệu lực, trợ cấp thôi việc của viên chức có một số thay đổi

Điều 45 Luật Viên chức năm 2010 quy định, khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định trừ các trường hợp sau: Bị buộc thôi việc; Vi phạm quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nêu tại khoản 4, 5, 6, điều 29 Luật Viên chức như: Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn: Không báo trước bằng văn bản ít nhất 45 ngày; ít nhất 3 ngày nếu bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 6 tháng liên tục; Viên chức làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn: Không báo trước bằng văn bản ít nhất 3 ngày khi bị ngược đãi, cưỡng bức lao động, không được trả lương đầy đủ… hoặc không báo trước ít nhất 30 ngày khi bản thân hoặc gia đình thật sự khó khăn không thể tiếp tục làm việc…; Chấm dứt hợp đồng làm việc khi viên chức có quyết định nghỉ hưu.

Từ 1-7, trợ cấp thôi việc của viên chức có thay đổi - Ảnh 1.

Từ 1-7-2020, khi nghỉ việc, bên cạnh trợ cấp thôi việc, viên chức còn được hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Do đó, theo quy định hiện hành tại Luật Viên chức, có 3 trường hợp viên chức chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 15, điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Chính phủ bổ sung các trường hợp không thực hiện chế độ thôi việc gồm: Viên chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị; Viên chức đã có thông báo nghỉ hưu; Viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Theo như trên, hiện nay viên chức sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc trong 5 trường hợp.

Cũng tại điều 45 Luật Viên chức đang có hiệu lực, khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, khi Luật Viên chức được sửa đổi và chính thức có hiệu lực từ 1-7-2020, quy định này đã được bổ sung theo hướng chi tiết hơn.

Cụ thể, khoản 6, điều 2 Luật sửa đổi Luật Viên chức đã quy định các trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp khi: Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc vói viên chức; Hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc; Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn đã điều trị 6 tháng liên tục hoặc viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng do bị ngược đãi, không được trả đủ lương…

H.Lê