- BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 2 điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Trường hợp của bà nếu sinh con vào tháng 2-2021 thì trong thời gian 12 tháng trước khi sinh (từ tháng 2-2020 đến tháng 1-2021), bà chỉ có 5 tháng đóng BHXH (từ tháng 2-2020 đến tháng 6-2020) nên không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 điều 31 Luật BHXH năm 2014. Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 21; khoản 1 và 3 điều 85; khoản 1 điều 86 Luật BHXH năm 2014; khoản 4 điều 6 Thông tư số 59/2015 TT-BLÐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, hằng tháng người sử dụng lao động đóng BHXH và trích từ tiền lương của NLÐ để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH. NLÐ không làm việc và không hưởng tiền lương, nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH tháng đó. Do đó, thời gian công ty dừng hoạt động; NLÐ không hưởng tiền lương thì không có căn cứ để trích nộp BHXH (không được đóng bù), thời gian này không được tính để hưởng BHXH.