BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 2 điều 34 Luật BHXH năm 2014, lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: 5 ngày làm việc; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ khi vợ sinh con. Mức hưởng bằng mức lương bình quân đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng thai sản nhân với số ngày được nghỉ.

Điều 38, Luật BHXH 2014 có quy định về việc nam hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con như sau: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp cả 2 vợ chồng ông đều tham gia BHXH thì ông được nghỉ hưởng chế độ thai sản khi có vợ sinh theo khoản 2 điều 34 Luật BHXH năm 2014. Nếu trong thời gian 30 ngày đầu kể từ khi vợ sinh mà ông vẫn đi làm việc, không nghỉ chế độ thì không được hưởng tiền chế độ đối với những ngày nghỉ đó.