- BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 2, điều 31 Luật BHXH quy định lao động nữ phải đóng đủ từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi thì được hưởng chế độ thai sản. Theo khoản 3, điều 31 Luật BHXH, lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Khoản 4, điều 31 Luật BHXH quy định: người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 điều 39 của luật này.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, nếu bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 2, hoặc khoản 3, điều 31 Luật BHXH thì được hưởng chế độ thai sản. Hồ sơ thai sản gồm: giấy khai sinh hoặc chứng sinh của con, sổ BHXH (nếu đã nghỉ việc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH). Nếu đang làm việc thì bà nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động, nếu đã nghỉ việc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi cư trú.