Theo đó, tùy đặc thù đơn vị và nhu cầu của CNVC-LĐ, các cấp CĐ có thể linh hoạt tổ chức lễ hưởng ứng hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hoạt động như: treo khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tư vấn, phát tài liệu cho công nhân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như: Bộ Luật Lao động, Luật CĐ, Luật BHXH… Hoạt động tuyên truyền phải hướng đến mục tiêu vận động CNVC-LĐ sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Vận động CNVC-LĐ tuân thủ pháp luật - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn Công ty TNHH Triple Việt Nam phổ biến Bộ Luật Lao động cho công nhân mới

Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý các cấp CĐ cần chủ động tham gia kiểm tra, kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; nhân rộng những mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Hoạt động tuyên truyền ngày Pháp luật kéo dài từ ngày 1-10 đến 30-11; tuần cao điểm từ ngày 6 đến 11-11.


Tin-ảnh: T.Ngôn