Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo khoản 3 điều 62 Luật BHXH, người lao động (NLĐ) vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian. Trong đó, thời gian đóng theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 điều này. Mặt khác, tại điều 56 Luật BHXH quy định từ ngày 1-1-2018, mức lương hưu hằng tháng của NLĐ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau: Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, NLĐ được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Trường hợp NLĐ nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì áp dụng cách tính trên nhưng cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định sẽ bị giảm 2%. Đối chiếu các điều khoản trên, cách tính lương hưu của cơ quan BHXH đối với ông Hùng là đúng quy định.