Bài báo này thể hiện một cách toàn diện, hoàn chỉnh, cô đọng, khúc chiết, dễ hiểu, dễ nhớ về tư tưởng của Người đối với những vấn đề căn cốt nhất trong công tác dân vận của Đảng.

Trong tác phẩm này, Người căn dặn trước hết cán bộ, đảng viên phải quan tâm và ra sức làm tốt công tác dân vận.

Với tinh thần ấy và để phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, Hội nghị Trung ương 7 khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013, về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Trong đó nêu rõ người làm công tác dân vận phải có phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân.

Trọng dân - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) cùng Huyện Đoàn Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động chung tay giúp địa phương xây dựng nông thôn mới. Ảnh: TTXVN

Cùng với nhiều Nghị quyết và chỉ thị khác, Đảng ta đã thể hiện rõ quan điểm về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, nhấn mạnh phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Đảng phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh; công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, trong đó Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội làm tham mưu và nòng cốt.

Công tác dân vận tốt chính là một trong những mấu chốt thành công của các cuộc vận động. Bài học này đã được kiểm chứng trong mọi hoàn cảnh của thực tiễn nước ta.

Minh Khôi (TP Thủ Đức - TP HCM)