Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Quang Liêm

Sau chương trình văn nghệ và nghi thức chào cờ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng phát biểu khai mạc đại hội.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, báo cáo chương trình làm việc và quy chế làm việc tại đại hội. Sau đó, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết chương trình làm việc và quy chế làm việc tại đại hội.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành (BCH) và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ qua, BCH luôn nhận thức đầy đủ và đã chỉ đạo triển khai có kết quả việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn (CĐ), trong đó coi trọng chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) là chức năng xuyên suốt trong mọi hoạt động. Các ủy viên BCH trên cương vị công tác của mình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm với CNVC-LĐ và tổ chức CĐ, sâu sát với phong trào, tập hợp được trí tuệ của NLĐ, đầu tư nghiên cứu để từ đó đề xuất với BCH, Đoàn Chủ tịch đề ra những chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng NLĐ. Bên cạnh đó, BCH còn tham gia xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, quyền lợi của NLĐ".
Quang cảnh ngày làm việc thứ nhất Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Quang Liêm
 Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của BCH, chẳng hạn như việc cụ thể hóa một số chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước vào lĩnh vực công tác CĐ còn chậm; một số nội dung, chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước) chưa đi vào cuộc sống, chưa tạo sự chuyển biến rõ nét. Bên cạnh đó, việc tổ chức các phong trào thi đua của CĐ ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra, nhất là ở doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước và DN vốn nước ngoài.
Các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội trong ngày làm việc thứ nhất. Ảnh:  Quang Liêm
 
Sau phần trình bày của ông Hoàng Ngọc Thanh, ông Đỗ Xuân Học, Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, báo cáo về cơ cấu BCH, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2013-2018). Tiếp sau đó, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, hướng dẫn thảo luận về nhân sự BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam tại các đoàn đại biểu.

Buổi chiều, ĐH đã nghe Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng báo cáo kết quả thảo luận về nhân sự BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam.
V.Tùng - Q.Duẩn