Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Không để khiếu nại, tố cáo cảnh hưởng tới Đại hội Đảng

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Không để khiếu nại, tố cáo ảnh hưởng tới Đại hội Đảng

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Huỳnh Phong Tranh cho biết năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có thể diễn biến phức tạp; khiếu kiện đông người tại một số địa phương tiềm ẩn nhiều điểm nóng, vì vậy ngành Thanh tra đã đề ra các giải pháp để theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo và chủ động, kịp thời giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để diễn biến phức tạp, đông người ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Theo đó, tăng cường quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…. Quán triệt và nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò chỉ đạo, điều hành và trực tiếp tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Nâng cao vai trò kiểm tra, xác minh, kết luận rõ các vụ việc và tham mưu ra quyết định giải quyết của cơ quan thanh tra.

Ngành Thanh tra sẽ tập trung tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Theo Tổng Thanh tra, TTCP sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết ổn thoả các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, các vụ việc có tính chất phức tạp, đông người, nhằm tạo sự ổn định cơ bản về chính trị - xã hội, phục vụ hiệu quả Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương.

TTCP và các cơ quan thanh tra ban hành triển khai các kế hoạch tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Kế hoạch số 2062/KH-TTCP ngày 03/9/2014 của TTCP về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiến hành thành lập Tổ công tác phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra, xem xét, tập trung giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là ở những địa bàn có nhiều vụ việc tồn đọng, bức xúc, đông người, vượt cấp, có khả năng công dân tập trung lên Trung ương.

Các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nhằm hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo về thủ đô Hà Nội và TP HCM trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chánh Thanh tra các cấp nâng cao trách nhiệm tham mưu giúp thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật ngay tại cơ sở, hạn chế đến mức tối đa tình trạng công dân bức xúc, dẫn đến khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Với những khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên là nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, Tổng Thanh tra cho biết TTCP và ngành Thanh tra phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra các cấp giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo. “Đây là một nhiệm vụ được ưu tiên và rất quan trọng đối với ngành trong năm 2015. Thông qua hoạt động này sẽ góp phần cùng cấp uỷ và Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp xem xét kịp thời, không để những người vi phạm pháp luật và có phẩm chất, đạo đức yếu kém vào cấp uỷ các cấp, đồng thời, bảo vệ danh dự, uy tín của nhân sự bị lợi dụng xuyên tạc, tố cáo không đúng sự thật” - Tổng Thanh tra khẳng định.

B.T.Ngọc (Theo VPG)