Đánh giá cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe công thực hiện từ ngày 1-10 đến nay bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu triển khai cơ chế này đến các doanh nghiệp thuộc diện quản lý của Bộ.

Cụ thể, các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính phải khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Các doanh nghiệp này bao gồm Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HSX) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Các trường hợp các chức danh không có tiêu chuẩn đưa đón xe công từ nơi ở đến nơi làm việc mà vẫn đang được bố trí sử dụng xe, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phải chấn chỉnh, thực hiện đúng theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu, Bộ Tài chính đề nghị ban hành cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh có tiêu chuẩn xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc. Thời điểm hoàn thành là tháng 12-2016. Trong diện này có Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Như vậy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của SCIC và VDB sắp tới được áp dụng cơ chế khoán kinh phí xe công từ nhà đến nơi làm việc thay vì được bố trí xe riêng đưa đón như trước.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu, cụ thể là Tập đoàn Bảo Việt, Bộ trưởng đề nghị người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này nghiên cứu, đề xuất với HĐQT triển khai việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô với một số chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc (Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT...) và đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Đối với các Cục, Viện Chiến lược và chính sách Tài chính thuộc Bộ, Bộ trưởng giao Cục Kế hoạch tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, các Cục và Viện Chiến lược và chính sách tài chính khẩn trương xây dựng phươn án, thực hiện điều chuyển xe ô tô và lái xe về quản lý tập trung tại Đoàn xe thuộc Văn phòng Bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 12.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (còn lại) được yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Tài chính là cơ quan đầu tiên thực hiện cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh Thứ trưởng và chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương). Theo đó, 6 vị Thứ trưởng và lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận kinh phí khoán xe công từ ngày 1-10 và tự bố trí xe đi làm hàng ngày. Có người đi taxi tháng, có người tự lái xe riêng đến cơ quan.

T.Hà