Ngày 25-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế, cho biết vừa ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy với số lượng một người. Việc tổ chức thi tuyển nhằm phát hiện, thu hút và trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý Ban Nội chính. Qua đó, góp phần tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế trên lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.

Thừa Thiên - Huế tổ chức thi tuyển Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy - Ảnh 1.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự chỉ đạo kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên - Huế

Theo đó, việc tổ chức thi tuyển phải có ít nhất 2 ứng viên tham gia dự tuyển. Trường hợp không đủ người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét đề cử thêm người dự tuyển. Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11-2018.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh phó Ban Nội chính Tỉnh ủy. Công chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch các chức danh phó trưởng ban, phó giám đốc và tương đương.

Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển là công chức không nằm trong quy hoạch của chức danh phó trưởng ban và tương đương giữ chức vụ từ trưởng phòng cấp sở trở lên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế đồng ý đề cử bằng văn bản.

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và Quy định 1050-QĐ/TU, ngày 11/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể của chức danh phó Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các ứng viên sẽ trải qua phần thi viết kiến thức chung trong 180 phút về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng... Trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của ngành nội chính trên địa bàn tỉnh và chỉ ra nguyên nhân, giải pháp.

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng tiến hành tổ chức thi tuyển 2 chức danh phó giám đốc Sở Công Thương và Sở Tư pháp.

Q.Nhật