Infographic: Buýt sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Infographic: Vương Fương Anh; dữ liệu: Gia Minh