CHỦ ĐỀ

Tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cần chú trọng phát triển văn hóa

Bất cứ ở giai đoạn lịch sử nào, "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" luôn là luận điểm sâu sắc, có ý nghĩa lâu dài, như kim chỉ nam, "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa Việt Nam

Cần chú trọng phát triển văn hóa
Xem thêm