... Đứng về mặt tâm lý, có các loại đáng từ chức và không từ chức đó là: không hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao; xảy ra bê bối công việc, thất thoát tài sản Nhà nước; bản thân đồng chí đó vi phạm về đất đai, dự án, có dính đến tham nhũng; kể cả cán bộ cấp cao nghỉ nhiều quá, từ nay đến Đại hội XIII không làm được nữa nhưng cũng không thấy từ chức.

Để thực hiện được Quy định về trách nhiệm nêu gương, thứ nhất, cấp trên phải gương mẫu, trên không gương mẫu từ chức mà bảo dưới từ chức làm sao được. Thứ hai, phải có cơ chế giám sát, nếu cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, mắc sai lầm thì khuyên họ nên từ chức. Thứ ba, giải tỏa tâm lý của toàn dân là "cả họ làm quan thì cả họ được nhờ".

Theo tôi, nên đưa vấn đề từ chức trở thành tấm gương của cán bộ. Nếu ai xung phong từ chức thì đó là một tấm gương".

(Ông NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nêu quan điểm trên VOV ngày 18-10).