"Hội nghị Trung ương 15 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thảo luận và lựa chọn nhân sự chủ chốt để trình Đại hội XIII của Đảng. Đây đều là những chức danh đặc biệt quan trọng nên đòi hỏi quy trình thực hiện phải kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan và công tâm.

Trường hợp đặc biệt tái cử phải là trung tâm đoàn kết - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội tại Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh: Nhật Minh/ Tiền Phong

Theo quy định, Ủy viên Bộ Chính trị tái cử khóa XIII không quá 65 tuổi, "trường hợp đặc biệt" quá tuổi tái cử thì Trung ương xem xét, quyết định và trình ra Đại hội. Việc xem xét "trường hợp đặc biệt" là Ủy viên Bộ Chính trị quá tuổi tái cử trên thực tế được đặt ra ở Đại hội XI. Khi đó, Trung ương đã thảo luận và quyết định giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "trường hợp đặc biệt" tái cử để giữ chức Tổng Bí thư khóa XII. 

Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay có thể thấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện năng lực nổi bật, uy tín và trách nhiệm của mình trong công việc; có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Tuy nhiên, đã gọi là "trường hợp đặc biệt" tái cử, theo tôi, chỉ nên giới hạn ở 1 hoặc 2 trường hợp, nếu nhiều quá sẽ chẳng còn gì đặc biệt. 

Việc giữ lại các "trường hợp đặc biệt" cũng nên coi đó là yếu tố khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, của Đảng trong tình hình mới. Riêng về tiêu chuẩn, "trường hợp đặc biệt" được giới thiệu tái cử phải là người có uy tín cao trong Đảng và nhân dân; là trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng".

(Ông LÊ QUANG THƯỞNG, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương, nêu quan điểm trên Tiền Phong ngày 16-1 về việc Hội nghị Trung ương 15 khóa XII thảo luận lần cuối về công tác nhân sự chủ chốt cho nhiệm kỳ tới, trong đó có nhân sự thuộc “trường hợp đặc biệt” tái cử để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng).