Sở Tài chính TP HCM vừa trình UBND TP đề án thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý.

Đây là 1 trong 21 đề án mà TP HCM triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP, có hiệu lực từ ngày 15-1.

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã – phường – thị trấn được cơ quan có thẩm quyền đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 1-4-2018 đến ngày 31-12-2020.

Sở Tài chính TP HCM tính toán, dự kiến kinh phí để thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức thực tế thuộc đối tượng thụ hưởng trong năm 2018 là hơn 2.340 tỉ đồng.

Phan Anh