- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 3 điều 18 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định người giao kết HĐLĐ bên phía người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp sau: người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật; người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật; người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật; cá nhân trực tiếp sử dụng lao động. Như vậy, nếu trưởng phòng nhân sự được ủy quyền hợp lệ từ người đại diện theo pháp luật của công ty để thực hiện giao kết HĐLĐ với bà thì việc ký kết ấy được pháp luật công nhận.