Bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn (CĐ) thực hiện tốt một số nội dung: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong người sử dụng lao động, cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ; nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Xanh - sạch - đẹp, Bảo đảm AT-VSLĐ”; chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng lao động tổ chức các hình thức thi đua về AT-VSLĐ; xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc…

Ban thường vụ, ban chấp hành CĐ các cấp cần đưa nội dung công tác AT-VSLĐ vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, toàn khóa của cấp mình và phân công cán bộ theo dõi phong trào; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp CĐ thực hiện.

N.Hà