Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại khoản 3 điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019 và điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu thì đối với NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu. Như vậy, không có quy định bắt buộc NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường. Tuy nhiên, tại điều 35 và điều 36 của Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định NLĐ và người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019 (được quy định chi tiết tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP). Như vậy, nếu đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng sức khỏe NLĐ tốt, vẫn muốn làm việc và người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu sử dụng thì không nhất thiết NLĐ phải nghỉ hưu trước tuổi.