Chỉ còn gần 1 tuần nữa là đến Tết Canh Tý 2020, nếu thời điểm nghỉ hưu của công chức, viên chức (CC, VC) nằm trong khoảng thời gian này thì sẽ được giải quyết như thế nào?

Cách xác định thời điểm nghỉ hưu của công chức, viên chức

Điều 60 Luật Cán bộ, CC hiện hành nêu rõ, CC sẽ được nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Theo đó, căn cứ điều 187 Bộ Luật Lao động, CC được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Hiện nay cách xác định thời điểm hưởng lương hưu sẽ căn cứ vào điều 18 Thông tư 59 năm 2015: Nếu đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu: Ngày 1 của tháng liền kề sau tháng sinh của năm CC đủ tuổi; Nếu không xác định được ngày tháng sinh: Ngày 1-1 của năm liền kề sau năm CC đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Cách tính thời điểm nghỉ hưu công chức, viên chức khi trùng ngày Tết - Ảnh 1.

Nếu thời điểm nghỉ hưu của công chức, viên chức nằm trong khoảng thời gian Tết thì sẽ được giải quyết như thế nào?

Đặc biệt: Nếu tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu là ngày 1-1 của năm liền kề sau đó.

Đồng thời, tại điều 9 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP cũng xác định thời điểm nghỉ hưu của CC đủ tuổi nghỉ hưu là ngày 1 của tháng liền kề sau tháng CC đủ tuổi.

Trong trường hợp hồ sơ CC không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì thời điểm nghỉ hưu là ngày 1-1 của năm liền kề sau năm CC đủ tuổi nghỉ hưu.

Tương tự, thời điểm nghỉ hưu của VC cũng được xác định là ngày 1 của tháng liền kề sau tháng VC đủ tuổi nghỉ hưu (điều 40 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ).

Qua đó có thể thấy, thời điểm nghỉ hưu của CC, VC đều được xác định là ngày 1 của tháng liền kề sau tháng mà CC, VC đó đủ tuổi theo quy định.

Giải quyết công chức, viên chức nghỉ hưu trùng Tết

Cũng tại Luật Cán bộ, CC và Luật VC , cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý phải thông báo về thời điểm nghỉ hưu của CC, VC trước 6 tháng; ra quyết định nghỉ hưu trước 3 tháng. Tuy nhiên, thực tế không thiếu trường hợp thời điểm nghỉ hưu sẽ trùng với thời điểm Tết nguyên đán.

Với CC, thời điểm nghỉ hưu được lùi lại không quá 1 tháng nếu thời điểm này trùng với ngày nghỉ Tết nguyên đán (điều 9 Nghị định 46). Lúc này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý CC sẽ quyết định việc lùi thời điểm nghỉ hưu trừ trường hợp CC không có nguyện vọng; Tương tự, điều 40 Nghị định 29 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý VC cũng nêu rõ sẽ lùi thời điểm nghỉ hưu của VC không quá 1 tháng khi trùng với ngày nghỉ Tết nguyên đán.

Trong trường hợp VC không có nguyện vọng thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý VC giải quyết nghỉ hưu theo quy định.

H.Lê