BHXH TP HCM trả lời: Theo khoản 2 điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, thời gian nghỉ việc hưởng CĐTS từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH quy định tại khoản 2 điều 39 Luật BHXH được hướng dẫn như sau: Trường hợp HĐLĐ hết thời hạn trong thời gian người lao động (NLĐ) nghỉ việc hưởng CĐTS thì thời gian hưởng CĐTS từ khi nghỉ việc đến khi HĐLĐ hết thời hạn được tính là thời gian đóng BHXH, thời gian hưởng CĐTS sau khi HĐLĐ hết thời hạn không được tính là thời gian đã đóng BHXH; thời gian hưởng CĐTS của NLĐ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi quy định tại khoản 4 điều 31 Luật BHXH không được tính là thời gian đã đóng BHXH.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp trong thời gian NLĐ hưởng CĐTS khi sinh con, nếu đơn vị chấm dứt HĐLĐ với NLĐ (công ty giải thể) thì sẽ làm hồ sơ báo giảm trên phần mềm điện tử và chốt sổ BHXH cho NLĐ đến thời điểm đơn vị không nợ. Thời gian nghỉ thai sản sau khi chấm dứt HĐLĐ của NLĐ sẽ không được tính là thời gian tham gia BHXH. Bà Huyền cũng cần lưu ý về điều kiện chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp NLĐ nghỉ hưởng CĐTS.