Chờ phê duyệt lệnh sản xuất

Ông Trần Duy Thanh, phó giám đốc công ty, trả lời: Theo quy định của công ty, người lao động được trả tiền làm thêm khi công ty có yêu cầu. Cơ sở để tính tiền lương là lệnh sản xuất do giám đốc ký. Sau khi nhận được thắc mắc của người lao động, chúng tôi đã kiểm tra và thấy trong hồ sơ kế toán không có lệnh sản xuất mà chỉ có báo cáo chưa được phê duyệt của quản đốc phân xưởng. Vì vậy phòng tài vụ mới tạm ứng lương chứ chưa quyết toán. Ban giám đốc đã họp và đồng ý phê duyệt đề xuất làm thêm của quản đốc. Do đó, công ty sẽ giải quyết đầy đủ tiền làm thêm cho công nhân theo quy định. Số tiền này sẽ được trả cùng với kỳ lương cuối tháng.