Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Sổ BHXH sẽ được chốt trả khi chấm dứt quan hệ lao động. Theo quy định tại điều 18 Luật BHXH và điều 47 Bộ Luật Lao động, khi người lao động (NLĐ) nghỉ việc đúng pháp luật, chậm nhất là 30 ngày kể từ khi có quyết định thôi việc, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập thủ tục chốt sổ để trả cho NLĐ. Cơ quan BHXH chốt sổ BHXH trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ và đúng hồ sơ theo quy định.