Chưa đến hạn ký hợp đồng

Bà Lê Kim Tuyến, phó giám đốc công ty, trả lời: Việc ký hợp đồng không xác định thời hạn là căn cứ vào các bản hợp đồng đã ký trước đó. Có những NLĐ làm việc 2 năm nhưng ký hợp đồng từng năm một, đến đầu năm 2017 công ty vẫn tiếp tục sử dụng nên phải ký hợp đồng không xác định thời hạn. Đối với những người ký hợp đồng thời hạn 2 năm hoặc 3 năm, do chưa đến hạn tái ký hợp đồng nên công ty chưa xem xét. Chúng tôi sẽ giải thích để NLĐ hiểu rõ, không thắc mắc nữa.