- BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 2, điều 18, Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định quyền của người lao động (NLĐ) là được cấp và quản lý sổ BHXH. khoản 5, điều 21, Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động (NSDLĐ) là phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho NLĐ, xác nhận thời gian đóng BHXH khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. Tại khoản 3, điều 47, Bộ Luật Lao động quy định khi NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động thì NSDLĐ có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác đã giữ lại của người lao động". Điều 109, Luật BHXH quy định về hồ sơ hưởng BHXH một lần gồm có sổ BHXH. Vì vậy, để nhận được trợ cấp BHXH một lần thì phải có sổ BHXH. Trường hợp của ông chưa nhận được sổ BHXH từ đơn vị sử dụng lao động, đề nghị liên hệ với đơn vị cũ để yêu cầu làm thủ tục xác nhận quá trình đóng BHXH và trả sổ BHXH. Trong trường hợp đơn vị cố tình không trả sổ BHXH cho ông, ông có thể làm đơn khiếu nại lên ban giám đốc công ty hoặc thông qua tổ chức Công đoàn tại công ty để khiếu nại về việc không trả sổ BHXH. Nếu không được thì ông có thể gửi đơn đến Thanh tra lao động thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi công ty có trụ sở để cơ quan này giải quyết.