Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Vấn đề bà thắc mắc được quy định tại điều 11, Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12-11-2020. Trách nhiệm của người sử dụng lao động sử dụng NLĐ trong các ngành nghề ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản của NLĐ gồm: Công bố công khai để NLĐ biết về những nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con đang có tại nơi làm việc; cung cấp đầy đủ thông tin về tác hại cũng như các biện pháp phòng chống những yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại của nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con để NLĐ lựa chọn, quyết định làm việc; khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp và bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật khi sử dụng NLĐ làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con. Trách nhiệm của NLĐ khi làm những công việc ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản gồm: Tìm hiểu kỹ về nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con để xem xét, quyết định việc giao kết, sửa đổi, bổ sung và thực hiện hợp đồng lao động theo quy định; tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động khi làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con theo hợp đồng lao động.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì có 55 nghề, công việc ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con đối với lao động nữ và 11 nghề, công việc đối với lao động nam.