Công ty đã sai

Bà Đỗ Ngọc Mai, phó giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã rà soát lại số lao động đã qua thử việc và thấy có khoảng 10 người chưa được ký hợp đồng. Lý do là vì tay nghề của số lao động này còn yếu, chưa đạt định mức do công ty quy định. Chúng tôi thừa nhận khi người lao động đã qua thử việc và được làm chính thức mà chưa ký hợp đồng, trả đủ lương là sai. Giám đốc đã chỉ đạo ký hợp đồng và truy trả phần lương còn thiếu cho người lao động.