Sẽ trả đủ tiền lương thử việc cho người lao động

Ông Đào Phúc Trường, trưởng phòng quản lý sản xuất, trả lời: Chúng tôi xin nhận thiếu sót trong việc chậm trễ giải quyết tiền lương cho chị Phương. Việc này thuộc trách nhiệm của bộ phận chấm công và làm lương. Chúng tôi đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và xúc tiến tính lương cho chị Phương. Trong kỳ lương ngày 15-9, công ty sẽ trả đủ lương cho chị.