Ông Võ Văn Nghĩa, trưởng phòng sản xuất, trả lời: Việc tăng ca rất hiếm khi diễn ra ở công ty. Từ đầu năm đến nay, công ty chỉ có 1 đợt tăng ca vào giữa tháng 5 để kịp tiến độ giao hàng. Khi đó, công nhân tăng ca 2 ngày chủ nhật và được nghỉ bù vào đầu tháng 6. Do đã bố trí cho công nhân nghỉ bù nên công ty chỉ trả phần chênh lệch 50% chứ không phải chấm công sai như cách nghĩ của công nhân.