BHXH Việt Nam trả lời: Tại điều 39 Luật BHXH 2014 quy định mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH. Do vậy, mức hưởng chế độ thai sản của bà là bình quân tiền lương của 6 tháng trước khi bà nghỉ thai sản.