BHXH Việt Nam trả lời: Theo chương II Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, NSDLĐ đủ điều kiện thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NLĐ và NSDLĐ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng đầy đủ vào các quỹ BHXH còn lại, gồm: Quỹ ốm đau, thai sản; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, NLĐ đang làm việc tại đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, sinh con trong thời gian này sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu đã nộp đủ hồ sơ và đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 và 3 điều 31 và điều 101 Luật BHXH năm 2014.