Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Khoản 2, khoản 3 điều 31 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con như sau: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Khoản 4 điều 31 Luật BHXH quy định người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 31 Luật BHXH mà chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Nếu tại thời điểm sinh con, bà đủ điều kiện theo quy định nêu trên thì được hưởng chế độ thai sản.