BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 2 điều 34 Luật BHXH 2014 quy định lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: 5 ngày làm việc; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Điều 38 Luật BHXH 2014 cũng quy định về chế độ trợ cấp một lần cho người chồng khi vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản và sinh con như sau: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Điểm a, khoản 2 điều 9 Thông tư 59/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 quy định chi tiết về chế độ này như sau: Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Như vậy, đối với các quy định trên, ngoài số ngày nghỉ tương ứng với tình trạng sinh thực tế của vợ, ông còn được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu cho mỗi con.