Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điểm b khoản 3 điều 48 Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) quy định khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả. Như vậy, nếu ông Thạnh nghỉ việc sau thời điểm ngày 1-1-2021 thì có quyền yêu cầu công ty cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của mình theo quy định trên.