Giảm mức kỷ luật cho nhân viên

Ông Lê Văn Quang, phó giám đốc công ty, trả lời: Theo quy định của công ty, trong ca trực, tất cả nhân viên đều phải thức, không có việc người thức, người ngủ. Nếu người lao động tự phân công nhau như vậy là sai. Tuy nhiên, sau khi nhận được khiếu nại, công ty đã xem xét gia cảnh khó khăn của anh Tùng nên giảm nhẹ mức kỷ luật cho anh. Theo đó, anh Tùng chỉ bị cắt thi đua năm 2016 còn nhân viên nhậu say trong ca làm việc vẫn giữ nguyên hình thức kỷ luật sa thải.