Tỉ lệ lao động sau học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nâng cao thu nhập đạt trên 90%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các địa phương tổ chức đào tạo cho lao động trong các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng nguyên liệu, có liên kết sản xuất với doanh nghiệp. Các vùng sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương, sản xuất an toàn, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Kết quả, nông dân sau khi học nghề nông nghiệp đã áp dụng được kỹ năng mới vào sản xuất. Nhiều lao động sau học nghề đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đem lại thu nhập gấp 3 đến 4 lần trước đây. Giá trị sản xuất tăng từ 83 triệu đồng/ha (2015) lên 90,1 triệu đồng/ha (2018). Năng suất lao động tăng 3,5-4%/năm. Nâng cao tỉ lệ LĐNT có việc làm từ 80% (2015) lên đến 90% (2018).

Hơn 2,3 triệu lao động nông thôn được học nghề - Ảnh 1.

Đào tạo nhân lực cho nông nghiệp để hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn đề án tiếp tục thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng quá trình thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Đào tạo chuyển đổi cho lực lượng lao động dư thừa trong thời kỳ công nghệ 4.0, hướng đến chuẩn quốc tế trong công tác đào tạo... Tạo nền tảng vững chắc cho LĐNT nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi nghề phi nông nghiệp.

Tin-ảnh: G.Nam