Nguyễn Thị Lan Hương (quận 3, TP HCM): "Tôi sinh con hơn 6 tháng nay mà chưa được công ty giải quyết tiền thai sản. Vậy tôi phải khiếu nại ở đâu?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 2, điều 14 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, người lao động (NLĐ) có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc. Khoản 2, khoản 3, khoản 4, điều 102 Luật BHXH quy định về giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản. Theo đó, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ NLĐ, NSDLĐ có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ NSDLĐ, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ. Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Khoản 2, điều 116 Luật BHXH năm 2014 quy định: Trường hợp nộp hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ BHXH chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của NLĐ hoặc thân nhân của NLĐ thuộc đối tượng được hưởng chế độ BHXH.

Do chị không nói rõ công ty đã nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hay chưa, nên chị có thể liên hệ với đơn vị sử dụng lao động để được biết tình trạng giải quyết hưởng chế độ thai sản.