Ông Võ Văn Sĩ, giám đốc nhân sự, trả lời: Tháng 11-2016, công ty đã công bố mức thưởng Tết Đinh Dậu bình quân là 1 tháng lương. Tuy nhiên, việc khen thưởng không cào bằng mà theo kết quả xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của từng người lao động. Chính vì vậy, người lao động xếp loại C chỉ được 0,7 tháng lương, còn người xếp loại A được 1,3 tháng lương chứ không phải công ty cắt thưởng của người lao động.